Materská škola Podhorany

Na základe výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 22.5.2009 a výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.06.2009 úspešne obstála Helena Belicová.

V súlade s návrhom Rady školy pri MŠ Podhorany zo dňa 26.06.2009 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola menovaná do funkcie riaditeľa materskej školy v Podhorany na funkčné obdobie 5 rokov.

História materskej školy v obci Podhorany – čítaj viac