História materskej školy

Povereníctvo školstva v Bratislave so súhhasom Ministerstva financií zriaďuje podľa ustanovenia § 19 Zákona č. XV. z roku 1891 “Štátnu detskú opatrovňu”.
Detská opatrovňa v obci Salakúzy bola zriadená 1. 10.1947 s výchovným jazykom slovenským s jedným oddelením. Umiestnená bola v “Strednej škole (budova súčasnej ZŠ).”
Dekrétom Povereníctva školstva v Bratislave zo dňa 13.10.1947 bola ustanovená na tunajšiu opatrovňu Zuzana Taričová.

Ako prvá trieda novozaloženej materskej školy bola umiestnená v Strednej škole s rozlohou 6 x 5,40 x 4,10 m.

Počet zapísaných detí bolo 33 (15 chlapcov, 18 dievčat), všetci národnosti slovenskej. Vyučovanie bolo poldenné, opatrovkyňa p. Taričová bol výpomocná učiteľka, riaditeľstvo viedol Jozef Táborský – riaditeľ Národnej školy.

Podľa zápiskov v kronike MŠ sa v tomto období konali rôzne oslavy výročia:

►3.5. – Spomienková slávnosť na M.R. Štefánika
►11.5. – Deti s rodičmi oslavovali Deň matiek
►18.5. – Stromková slávnosť spojená s majálesom
►28.5. – Oslava Dňa slobody
►7.11. – Oslava 30. výročia SSSR

V júni 1948 bola Zuzana Taričová na vlastnú žiadosť preložená do okresu Stará Ďala (súčasné Nové Zámky). 1.9.1949 do materskej školy nastúpila Želmíra Rehánková ako výpomocná učiteľka.

Na základe návrhu školskej inšpektorky v Nitre bola poverená aj vyučovaním ženských ručných prác na Strednej škole v Sokolníkoch po troch hodinách týždenne. V istom období nastúpila do MŠ pracovať aj Mária Valentíyová ako pestúnka. V októbri v roku 1949 bolo zriadené Združenie rodičov a priateľov školy.
3. januára 1950 bola MŠ premiestnená do budovy “Káčerovho kaštieľa” (súčastná budova MŠ). Vo vyučovaní pokračuje Želmíra Rehánková už ako riaditeľka materskej školy. Od 18. januára 1950 do 29. januára 1950 bola prerušená činnosť materskej školy pre nákazlivú chorobu  – šarlach. V tomto školskom roku sa okrem iných akcií uskutočnili aj nasledovné akcie:

• Mesiac solidarity s kórejskou mládežou – MŠ poslala ako dar 100 Kčs
•Oslava čsl. Armády – vojaci prišli založiť patronátnu zmluvu so školami tunajšej obce
•Zber slivkových kôstok, zber plodov divého gaštana
•Zber makovíc, zber starého železa

Od 1. apríla bola výchovná činnosť v MŠ prerušená. Občania nepovažovali za zodpovedné zaoberať sa otázkou MŠ pre zakladanie JRD. Pre túto príčinu bola prevádzka MŠ prerušená až do 30. novembra 1952. V tomto období nastúpila do služby ako pestúnka MŠ Gizela Bódiová.

8. marca 1953 sa konala slávnosť Medzinárodného dňa žien.
7. júna 1953 – oslava MDD
Od 1. septembra 1953 nastúpila do služby ako pestúnka Rozália Királová.
V roku 1956 nastúpila do MŠ Anna Slováková.
21. januára 1958 bolo založené celoobecné JRD v Sokolníkoch.
2. mája 1958 bola zriadená v MŠ celodenná prevádzka bez stravovania. V školskom roku 1958/59 navštevovalo MŠ 37 detí, 31 matiek detí bolo zamestnaných v JRD Sokolníky.
1. septembra 1958 nastúpila do MŠ pracovať Mária Krkošková na dvojzmennú prevádzku. Ostatní personál MŠ zostáva nezmenení.