Základná škola Podhorany

Na základe výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 12.01.2012 a ktoré sa uskutočnilo dňa 28.02.2012, úspešne obstál Mgr. Rudolf Vozár.

V súlade s návrhom Rady školy zo dňa 26.06.2009 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola menovaný do funkcie riaditeľa základnej školy v Podhoranoch na funkčné obdobie 5 rokov.


Budova základnej školy v Podhoranoch: