Prihlásenie trvalého pobytu

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

Viac info …

Zrušenie trvalého pobytu

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených.

Viac info …

Prihlásenie prechodného pobytu

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, …

Viac info …

Vycestovanie občana do zahraničia

V prípade občana, ktorý má trvalý pobyt na území SR a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, …

Viac info …