Prihlásenie - prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade v Podhoranoch miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max. 5 rokov) Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátane potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


Doklady potrebné k vybaveniu žiadosti:

Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Oznámenie o uzavretí manželstva
  • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu)

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Nájomná zmluva

Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Prítomný musí byť vlastník s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.


Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.