Prihlásenie - trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.


Doklady potrebné k vybaveniu žiadosti:

Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Oznámenie o uzavretí manželstva
  • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu)

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
  • Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Prítomný musí byť vlastník s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace, ktorí musia dať súhlas s prihlásením na trvalý pobyt

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.


Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.