Vycestovanie do zahraničia

V prípade občana, ktorý má trvalý pobyt na území SR a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého  pobytu. Pri tomto hlásení uvádza štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.


Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.