Zrušenie - trvalý pobyt

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu. 


Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.